Vedtægter

§1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er : Randers Firmasport, stiftet d. 2. maj 1957

Signatur : RFS 

§ 2. FORENINGENS HJEMSTED

 Foreningen er hjemmehørende i Randers kommune.

§ 3. FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 

§4 ORGANISATIONSFORHOLD

Foreningen en medlem af Dansk Firmaidrætsforbund 

§5 MEDLEMSKAB

5.1 Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab og som kan tilslutte sig foreningens formål. 

Medlemmerne opdeles i 

a) individuelle medlemmer 

b) medlemmer fra tilsluttende arbejdspladser 

c) medlemmer fra andre tilsluttende fællesskaber 

 

§6 UDMELDELSE

6.1 udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af kontingent perioden.

6.2 eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles. 

 

§7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7.1 general forsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær general forsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter : 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag

5. Orientering om næste års budget 

6. Valg i henhold til vedtægterne 

7. eventuelt. 

 

7.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RFS i hænde senest 8 dage før mødet. 

7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

7.4 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsordenen. En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsordenen. 

 

§8 AFSTEMNINGER

8.1 Alle afstemninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægter.

8.2 Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingent resistance.

8.3 Kun fremmødte har stemmeret. 

8.4 Skriftlig afstemning skla foretages såfremt blot et medlem kræver det. 

8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2, kan komme til afstemning. Dette gælde ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. 

8.6 Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet eventuelt. 

 

§9 VALG

9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år. 

9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 

- Formand 

- Næstformand

- Kasserer 

- Sekretær 

- Udvalgsformænd 

9.3 På ulige år vælges formand og sekretær samt formænd for bowling og petanque.                                    På lige år vælges næstformand og kasserer samt formænd for dart og fodbold.

9.4 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

9.5 Udvalgene supplerer sig selv, dog skal udvalgene bestå af mindst 2 udvalgsmedlemmer.

9.6 Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant til bestyrelsen.

9.7 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. revisoren vælges for 2 år og suppleanten for 1 år. 

 

§10 BESTYRELSEN

10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinjer med idrætsformændene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formanden eller næstformanden er tilstede. 

10.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager. 

§11 IDRÆTSUDVALG

11.1 Idrætsudvalgene i de enkelt aktiviteter består af formand samt udvalgsmedlemmer efter behov. 

11.2 Retningslinjer for udvalgene udarbejdes af bestyrelsen 

 

12.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver. 

12.2 Hertil kan udpeges personer udenfor bestyrelse og idrætsudvalg.

 

§13 MEDLEMSPLIGTER

13.1 Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter og retningslinjer.

13.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold, at afgive indberetning om medlemstal, herundernavn, adresse, fødselsdag og år.Endvidere skal ændringer u kontaktadresse omgående meddeles foreningen.

13.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 

§14 DOPING

14.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde de af Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne "retningslinjer for doping i DFIF"

14.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Dansk Firmaidrætsforbund eller antidoping Danmarks kontrollant at afgive dopingtest. 

14.3 I tilfælde af positiv dopingtest dømmes der efter "retningslinjer for dopingpolitik i DFIF"

 

§15 TEGNINGSRET

15.1 Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer. 

15.2 Kassereren og formanden har fuldmagt over bankkonti.

15.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af generalforsamlingen. For gyldighed kræves underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen. 

15.4 Intet medlem af bestyrelse og udvalg hæfter personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

§16 KONTINGENT

16.1 Kontingenter fastsættes af bestyrelsen forud for hver aktivitetsstart efter samråd med udvalgene.

16.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte kontingent. 

16.3 Kontingent der ikke er betalt inden 3 måneder fra forfaldsdato medfører automatisk sletning af foreningen. 

16.4 Personer der er slettet på grund af restancer, kan ikke optages på ny, før vedkommende har betalt sin restance til foreningen.

 

§17 REGNSKAB OG REVISION

17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status 

17.2 Kassereren fremlægger der reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

17.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 1 måned før generalforsamling. 

17.4 Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen. 

17.5 Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Eventuelle misforhold skal straks meddeles bestyrelsen. 

§18 EKSKLUSION

18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og klubber, der beviseligt tilsidesætter foreningens vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden ved turneringer og stævner. 

18.2 Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen. 

18.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil den eller de også har adgang. Skriftlig begæring herom, sendes til foreningen senest 8 dage før generalforsamlingen. Den eller de ekskluderede har taleret, men ikke stemmeret under sagens behandling. 

 

§19 VEDTÆGTSÆNDRINGER

19.1 Forslag til ændring af vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg of medlemmer. 

19.2 Til gyldig beslutning om ændring kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor. 

19.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 19.2 behøver at opfyldes. 

§20 OPLØSNING AF FORENINGEN

20.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor. 

20.2 Opløsningen skal endeligt besluttes på en ny generalforsamling, hvor mindst 4/5 af de fremmødte stemmer herfor. 

20.3 Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

20.4 Såfremt der efter opløsningen skulle findes overskydenden midler, skal disse overføres til idræts og fritidsarbejdet i kommunen. 

20.5 Den afgående bestyrelse har pligt til, at forestå afviklingen af foreningen.